Εξωτερικης Θερμομονωσης THERMOPROSOPSIS

Ολοκληρωμενο συστημα Εξωτερικης Θερμομονωσης THERMOPROSOPSIS

Η ανάγκη για εξοικονόμηση της ενέργειας, άλλα και η επιδείνωση των περιβαλλοντικών συνθηκών, καθιστούν όλο και περισσότερο επίκαιρη την αναζήτηση αποδοτικών και οικολογικών προϊόντων δόμησης. Σας προσφέρουμε την ιδανική λύση εξωτερικής θερμομόνωσης για τα νέα ή τα ανακαινιζόμενα κτίρια σας.

Ανακαινίσεις  - Βαψιμο τοιχων Ανακαινίσεις  - Βαψιμο τοιχων

περισσότερες φωτογραφίες »

Με το ολοκληρωμένο σύστημα THERMOPROSOPSIS εξασφαλίζονται όλα τα πλεονεκτήματα ενός αξιόπιστου, απαλλαγμένου από ρηγματώσεις, στεγανού και διαπνέοντος λειτουργικού εξωτερικού επιχρίσματος. Παράλληλα μπορείτε να εξοικονομήσετε έως το 65% της ενέργειας που απαιτείται για τη θέρμανση και το δροσισμό μιας αμόνωτης κατοικίας.

Πέρα από την τεχνικώς άρτια θερμομόνωση, επιτυγχάνεται και η ανακαίνιση των όψεων των κτιρίων που είναι εξίσου σημαντικό. Επίσης με την εφαρμογή του συστήματος δεν απαιτείται η κατασκευή διπλού εξωτερικού τοίχου.

Τα πλεονεκτήµατα του συστήµατος THERMOPROSOPSIS

Εγγύηση και τεχνογνωσία του Οµίλου Knauf

Ο όµιλος Knauf είναι ο κορυφαίος παραγωγός δοµικών υλικών και ολοκληρω-µένων συστηµάτων δόµησης στην Ευρώπη, µε περισσότερα από 100 εργοστάσια σε όλο τον κόσµο και µε βιοµηχανική παρουσία στην Ελλάδα από το 1991.

Εξοικονόµηση ενέργειας

Καταργεί τις θερµογέφυρες, αξιοποιεί την θερµοχωρητικότητα των δοµικών
στοιχείων και εξασφαλίζει θερµική άνεση εξισώνοντας εύκολα τη θερµο-
κρασία της εσωτερικής επιφάνειας των δοµικών στοιχείων µε αυτή του αέρα
στο εσωτερικό τους µειώνοντας για αυτούς τους λόγους σηµαντικά τις δαπάνες
θέρµανσης τον χειµώνα και αυτές του δροσισµού το καλοκαίρι.


Εξοικονόµηση ωφέλιµου χώρου

Δεν απαιτείται να χτιστεί διπλός (µπατικός) εξωτερικός τοίχος µε αποτέλεσµα να κερδίζονται περίπου 6m2 ωφέλιµης επιφάνειας στα 100m2κατοικίας.

Πλήρης στεγάνωση των προσόψεων

Τέλεια προστασία από το νερό της βροχής και την εξωτερικά εισερχόµενη υγρασία µε παράλληλη προστασία από την µούχλα, τα βακτηρίδια και
την εσωτερική υγρασία µέσω της εξασφάλισης οµοιόµορφης εσωτερικής θερµοκρασίας.

Προστατεύει το φέροντα οργανισµό από τις θερµικές καταπονήσειςκαι τη συµπύκνωση υδρατµών.

Αποφυγή ρηγµατώσεων στον εξωτερικό σοβά

Λόγω της εξαιρετικής ποιότητας και της ελαστοµέρειας των υλικών του συστήµατος οι τελικές επιφάνειες δεν ρηγµατώνουν και η µόνη συντήρηση που χρειάζονται είναι βαφή κάθε 15-20 έτη.

Ιδανικός τρόπος αναπαλαίωσης και θερµοµόνωσης υφισταµένων κτιρίων

Κατά τη διάρκεια της εφαρµογής του συστήµατος δεν διακόπτεται η λειτουργία του κτιρίου ενώ διατηρείται η εξωτερική αρχιτεκτονική του ταυτότητα.

Προσθέτει αξία στην περιουσία σας

Σύντοµα τα κτίρια θα αποκτήσουν ενεργειακή ταυτότητα σύµφωνα µε τους Ευρωπαικούς Κανονισµούς (Οδηγία 2002/91/ΕΚ) ανάλογα µε την συνολική κατανάλωση ενέργειάς τους σε Kwh/m2.Ο ιδιοκτήτης ενός οικοδοµικού ακινήτου δεν θα µπορεί να το µισθώσει ή να το πωλήσει εάν δεν πληρεί τις απαιτήσεις της ενεργειακής ταυτότητας.

Aρχιτεκτονική ελευθερία

Η µεγάλη ευκολία διαµόρφωσης των υλικών του συστήµατος επιτρέπει την δηµιουργία ιδιαίτερα ελκυστικών προσόψεων.

Εφαρµογή του συστήµατος THERMOPROSOPSIS


1. Εργασίες που πρέπει να έχουν προηγηθεί

Στην περίπτωση που το κτίριο είναι σε στάδιο κατασκευής πρέπει να έχουν τοποθετηθεί οι ψευτόκασες, οι µαρµαροποδιέςκαι να έχουν ολοκληρωθεί οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις στις όψεις καθώς και οι εργασίες που αφορούν τη στέγη.

2. Έλεγχος του υποβάθρου-Θερµοκρασίες εφαρµογής

Κατάλληλα υπόβαθρα µπορούν ν΄αποτελέσουν επιφάνειεςαπό Beton, τούβλο, παλαιοί σοβάδες, Τσιµεντοσανίδα Aquapanel, Ινογυψοσανίδα Vidiwall. Το υπόβαθρο πρέπει να είναι καθαρό, στεγνό, χωρίς υπολείµµατα λαδιού, σχετικά επίπεδο και χωρίς σαθρά τµήµατα. Οι θερµοκρασίες κατά την εφαρµογή του συστήµατος θα πρέπει να είναι µεταξύ 5οC και 35οC.

3. Καθορισµός της ζώνης υψηλής στεγάνωσης

Περιµετρικά του κτιρίου καθορίζεται η περιοχή που πρέπει να προστατευτεί από την ανιούσα υγρασία. Η περιοχή αυτή πρέπει να καλύπτει περιµετρικά το κτίριο σε µία ζώνη ελάχιστου πλάτους 30cm πάνω από το φυσικό έδαφος.

4. Τοποθέτηση του οδηγού εκκίνησης THERMOPROSOPSIS

Αφού ζυγιστούν οι όψεις του κτιρίου, τοποθετείται ο οδηγός εκκίνησης στο άνω όριο της ζώνης υψηλής στεγάνωσης µε τη χρήση εκτονούµενων βυσµάτωνκαι ειδικών αποστατών.

5. Επικόλληση των µονωτικών πλακών THERMOPROSOPSIS

Αναµιγνύουµε το υλικό επικόλλησης MARMORIT SM 700 THERMOPROSOPSIS µε νερό ώστε να δηµιουργηθεί ένα οµοιογενές µίγµα. Η εργασία µπορεί να γίνει µε µίξερ βαρέως τύπου ή για µεγαλύτερη απόδοση χρησιµοποιούµε κάποια από τις µηχανές PFT (Swing, Ritmo, G 54).Το µίγµα τοποθετείται µε µυστρί ή µε το πιστόλι εκτόξευσης των µηχανών PFT στο περίγραµµα του µονωτικού και σε ενδιάµεσα σηµεία του, ώστε η επιφάνεια που θα καλύπτει να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 40% της επιφανείας της πλάκας.Η πρώτη σειρά του µονωτικού τοποθετείται µε αλφαδιά τον οδηγό εκκίνησης,ενώ οι επόµενες επικολλώνται πάντοτε διασταυρώνοντας τους αρµούς και ελέγχοντας την επιπεδότητά τους. Χρειάζεται προσοχή οι πρώτοι αρµοί πάνωαπό τα ανοίγµατα πορτών ή παραθύρων να µην διαµορφώνονται σε συνέχεια των λαµπάδων αυτών. Στα σηµεία επαφής του µονωτικού µε επιφάνειες άλλων δοµικών υλικών (πχ. Beton, στέγη) τοποθετείται ειδική αυτοδιογκούµενη ταινία THERMOPROSOPSIS για την αποφυγή θερµογεφυρών. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών επικόλλησης και τουλάχιστον µετά από 48 ώρες οι τυχόν διαφορές στις επιφάνειες των θερµοµονωτικών πλακών εξοµαλύνονται µε τριβίδι για την επίτευξη τέλειας επιπεδότητας.

6. Τοποθέτηση βυσµάτων THERMOPROSOPSIS

Έπειτα ακολουθεί η τοποθέτηση 6 βυσµάτων ανά m2 µε βάθος αγκύρωσης µεγαλύτερο των 4cm, για την επιπλέον προστασία του συστήµατος από τους σεισµούς και τις ανεµοπιέσεις.Ιδιαίτερα σηµαντική κρίνεται η εργασία αυτή όταν η επικόλληση των θερµοµονωτικών πλακών γίνεται σε µη σταθερά υπόβαθρα (πχ παλαιοί σοβάδες).Με χρήση του υλικού επικόλλησης τοποθετούνται τα γωνιόκρανα, οι νεροσταλλάκτες και όπου απαιτούνται, τα προφίλ αρµού διαστολής, προσδίδοντας άριστο αισθητικό αποτέλεσµα στις όψεις του κτιρίου.

7. Τοποθέτηση ειδικών τεµαχίων THERMOPROSOPSIS

Με χρήση του υλικού επικόλλησης τοποθετούνται τα γωνιόκρανα, οι νεροσταλλάκτες και όπου απαιτούνται, τα προφίλ αρµού διαστολής, προσδίδοντας άριστο αισθητικό αποτέλεσµα στις όψεις του κτιρίου.

8. Επίστρωση µε το βασικό επίχρισµα MARMORIT SM 700 THERMOPROSOPSIS

Το υλικό επικόλλησης SM 700 THERMOPROSOPSIS, λόγω της άριστης ποιότητάς του, χρησιµοποιείται και ως βασικό επίχρισµα του συστήµατος. Όλη η επιφάνεια καλύπτεται σε πάχος 5mm και στη συνέχεια εγκιβωτίζεται πλήρως σ΄αυτή το πλέγµα ενίσχυσης THERMOPROSOPSIS το οποίο πρέπει να βρίσκεται στο άνω 1/3 του πάχους του βασικού επιχρίσµατος και να επικαλύπτεται στα σηµεία συναρµογής του κατά τουλάχιστον 10cm. Στα σηµεία διαγώνια των ανοιγµάτων τοποθετούνται επιπλέον τεµάχια πλέγµατος ενίσχυσης THERMOPROSOPSIS διαστάσεων περίπου 30x50cm για επιπλέον προστασία.

9. Επίστρωση µε το τελικό επίχρισµα MARMORIT SM 700 natur weiβ

Ως τελικό επίχρισµα εφαρµόζεται έπειτα από περίπου πέντε ηµέρες το SM 700 natur weiβ, είτε µε το χέρι είτε µε τις µηχανές PFT. Το βασικό επίχρισµα καλύπτεται µε το τελικό σε πάχος 3 mm. Λόγω της εξαιρετικής ποιότητας και της ελαστοµέρειας των υλικών του συστήµατος, οι τελικές επιφάνειες δεν ρηγµατώνουν και η µόνη συντήρηση που χρειάζονται είναι βαφή κάθε 15-20 έτη. Εναλλακτικά µπορεί να χρησιµοποιηθούν έγχρωµα υλικά όπως το ακρυλικό MARMORIT addi S και το σιλικονούχο MARMORIT conni S, από την πλούσια γκάµα της εταιρίας MARMORIT, µε παράλληλη χρήση του κατάλληλου ασταριού.

10. Εργασίες στη ζώνη υψηλής στεγάνωσης

Στην περιοχή αυτή χρησιµοποιούνται µονωτικές πλάκες χρώµατος ροζ από αυτοσβενύµενο Διογκωµένο Πολυστυρένιο EPS 250 που παράγονται από την Γ.Κ.ΡΙΖΑΚΟΣ ΑΒΕΤΕ, οι οποίες επικολλούνται µε χρήση του υλικού επικόλλησης MARMORIT SM 700 THERMOPROSOPSIS. Η επιφάνεια του µονωτικού επιχρίεται µε το επίχρισµα υψηλής στεγάνωσης MARMORIT Sockel SM, ενώ εγκιβωτίζεται και το πλέγµα ενίσχυσης. Στην επιφάνεια επάνω από το φυσικό έδαφος τοποθετείται το τελικό επίχρισµα. Στην ζώνη που περιλαµβάνεται µεταξύ 5cm επάνω από το φυσικό έδαφος και 5cm κάτω από το τέλος της EPS 250 µέσα στο έδαφος, χρησιµοποιείται ελαστοµερές σφραγιστικό υπογείων MARMORIT Sockel Dicht για επιπλέον προστασία από την υγρασία. Επάνω από το ελαστοµερές σφραγιστικό υπογείων είναι καλό να χρησιµοποιείται αποστραγγιστική µεµβράνη. Οι χρόνοι αναµονής µεταξύ των σταδίων των εργασιών είναι οι ίδιοι µε αυτούς που ισχύουν και για τις υπόλοιπες επιφάνειες του κτιρίου.

Χρόνος απόσβεσης του συστήµατος THERMOPROSOPSIS
µετά την εφαρµογή του σε αµόνωτη κατοικία

Ζώνη Α

(π.χ Ηράκλειο)

Ζώνη Β

(π.χ Αθήνα)

Ζώνη Γ

(π.χ Θεσσαλονίκη)

Πάχος µονωτικού 5cm     6 Έτη 4,3 Έτη       2,4 Έτη
Πάχος µονωτικού 10 cm     5,6 Έτη 4 Έτη        2,4 Έτη

Οι δεξιοτεχνίες μας

Ενδεικτικά αν μπορούμε να μετρήσουμε την εργασία μας

Ανακαινίσεις
95%
Επίχρισματα
75%
Διαμαντοκοπες- Αδιαταραχτη κοπή
92%
Απομάκρυνση Μπαζών
85%

Γιατί να μας επιλέξετε

Μερικοί μόνο από τους λόγους που είμαστε προταιρεότητά σας

Είμαστε επαγγελματίες στο χώρο μας

Σε κάθε μας εργασία δίνουμε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα.

Αγαπάμε τη δουλειά μας.

Προσπαθούμε ο χώρος σας να γίνει όπως ακριβώς επιθυμείτε.

Είμαστε αφοσιωμένοι 100% σε αυτό που κάνουμε

Οι υψηλές τεχνικές και τα σύγχρονα εργαλεία είναι αυτά που μας βελτιώνουν καθημερινά.